O projektu

˝Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu˝ projekt je Općine Kneževi Vinogradi, kojeg zajednički provodi s Vijećem mađarske nacionalne manjine i Vijećem srpske nacionalne manjine.

Glavni cilj projekta je promoviranje i osnaživanje jezika i kulturnog identiteta nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi, kroz prevođenje internet stranice Općine na manjinske jezike – mađarski, srpski i njemački te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – popisivanje i kategorizacija raspoloživih knjiga na području Općine a koje su u vlasništvu manjinskih udruga i Vijeća nacionalnih manjina, te stvaranje online baze podataka prikupljenih knjiga. Vrijednost projekta je 20.000,00 eura, u čemu Općina sudjeluje s udjelom od 10 posto. Projekt je započeo u veljači 2015. godine, a predviđeno vrijeme za implementaciju je 12 mjeseci.

Projekt je dio zajedničkog projekta Europske Unije i Vijeća Europe pod nazivom ˝Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi˝, koji se fokusira na poboljšanje ostvarivanja prava manjina na raznim razinama vlasti, u skladu sa standardima Vijeća Europe, a prije svega u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina i Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima. Projekt je usmjeren na zemlje jugoistočne Europe – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Republika Makedonija, Kosovo i Hrvatska – gdje će se davanjem podrške zajednicama i općinama razviti konkretna rješenja za prepreke u primjeni manjinskih prava na lokalnom nivou. U Hrvatskoj, osim Općine Kneževi Vinogradi, u projektu sudjeluju i općine Gračac i Bogdanovci te gradovi Čakovec, Pakrac i Pula.